top of page
iStock-508489510.jpg

แผนกการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน

การให้บริการทางการแพทย์แผนจีนได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากองค์การ WHO. (World Health Organization)

bottom of page